NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED GIMNAZIJE U ŠK. GOD. 2022/.2023.

NATJEČAJ za upis učenika u prvi razred školske godine 2022./2023.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i točke XV. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (NN 57/22) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN, 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22 ),

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

iz Samobora, Andrije Hebranga 26

objavljuje

N A T J E Č A J

za upis učenika u prvi razred školske godine 2022./2023.

 

 

UPISNA STRUKTURA

 

Gimnazija Antuna Gustava Matoša upisuje u I. razred u školskoj godini 2022./2023. ukupno 72 učenika u tri razredna odjela. Jedini program koji se izvodi u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša je program opće gimnazije (4 godine).

 

  PROGRAM BROJ RAZREDNIH ODJELA BROJ UČENIKA
1. OPĆA GIMNAZIJA 3 72

 

Kandidati (učenici) se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole – www.upisi.hr.

 

ELEMENTI VREDNOVANJA

 

 1. A) ZAJEDNIČKI ELEMENTI

 

 1. Prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Najveći broj bodova po ovom kriteriju je ukupno 20 bodova.

 

 1. Zaključne ocjene iz posljednja dva razreda osnovnoškolskog obrazovanja iz sljedećih predmeta: HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA, PRVI STRANI JEZIK,
 2. Zaključne ocjene iz posljednja dva razreda osnovnoškolskog obrazovanja iz sljedećih tri predmeta-

a.) POVIJEST I GEOGRAFIJA (propisani Popisom predmeta osobito važnim za upis u program opće gimnazije)

b.) BILOGIJA (predmet koji samostalno određuje škola)

Najveći broj bodova po ovom kriteriju je ukupno 60 bodova.

 1. B) DODATNI ELEMENT

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti,

darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

 • na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti
 • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju- IZ BIOLOGIJE
 • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.
 1. C) POSEBAN ELEMENT

Poseban element – pravo prednosti

Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako:

 • ima zdravstvene teškoće
 • živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te

odgojnim čimbenicima

 

Minimalan broj bodova potrebnih za prijavu kandidata (bodovni prag) iznosi šezdeset dva (62) boda.

 

STRANI JEZICI I IZBORNI PREDMETI

Prilikom upisa u Gimnaziju Antuna Gustava Matoša kandidati mogu birati između dva prva strana jezika i četiri druga strana jezika.

 

I. STRANI JEZIK II. STRANI JEZIK
ENGLESKI ENGLESKI
NJEMAČKI NJEMAČKI
  FRANCUSKI
  TALIJANSKI

 

Za kandidata koji prijavi (prilikom izbora programa) kao prvi strani jezik onaj jezik za koji ne postoje podaci da ga je učio najmanje četiri godine u osnovnoj školi, provest će se postupak dodatne provjere znanja stranog jezika.

DODATNA PROVJERA STRANOG JEZIKA (ENGLESKI I NJEMAČKI) ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU održat će se 23. lipnja 2022. godine u 11:00 sati, u prostorijama Gimnazije Antuna Gustava Matoša i to na prethodni, pisani zahtjev učenika (roditelja/skrbnika). Zahtjev možete  20. ili 21. lipnja 2022. godine donijeti u tajništvo/referadu škole u vremenu od 8:00 do 12:00 sati ili ga poslati putem e-maila na gimnazija.samobor@gmail.com uz naznaku- ZAHTJEV- PROVJERA STRANOG JEZIKA. U zahtjevu je potrebno navesti koji strani jezik treba provjeriti.

DODATNA PROVJERA STRANOG JEZIKA (ENGLESKI I NJEMAČKI) održat će se 29. lipnja  2022. godine u 9:00 sati, u prostorijama Gimnazije Antuna Gustava Matoša i to na prethodni, pisani zahtjev učenika (roditelja/skrbnika). Zahtjev možete 27. ili 28. lipnja 2022. godine donijeti u tajništvo/referadu škole u vremenu od 8:00 do 12:00 sati ili ga poslati putem e-maila na gimnazija.samobor@gmail.com uz naznaku- ZAHTJEV- PROVJERA STRANOG JEZIKA. U zahtjevu je potrebno navesti koji strani jezik treba provjeriti.

 

Izborni predmeti su VJERONAUK ILI ETIKA.

 

NAKNADA ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

Školski odbor Gimnazije Antuna Gustava Matoša je na sjednici Školskog odbora održanoj 3. lipnja 2022. godine donio Odluku o povećanim troškovima obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. godinu koji u navedenoj godini iznose 80,00 kn po učeniku. Zagrebačka županija (Osnivač škole) je na navedenu Odluku dala svoju suglasnost 9. lipnja 2022. godine.

 

DODATNE INFORMACIJE O UPISU

 

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

LJETNI UPISNI ROK I JESENSKI UPISNI ROK- sve prema točki XII. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (NN 57/2022)

 

Ostali kandidati  će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. na sljedeći način:

LJETNI UPISNI ROK

Početak prijava u sustav – 23. svibnja 2022.

Početak prijava obrazovnih programa – 25. lipnja 2022.

Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere – 28. lipnja 2022.

Završetak prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica – 7. srpnja 2022.

Objava konačnih ljestvica poretka – 9. srpnja 2022.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice)- od 11. do 13. srpnja 2022. godine, prema detaljnijem objašnjenju u nastavku

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni – 10. kolovoza 2022. godine

JESENSKI UPISNI ROK

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa– 20. kolovoza 2022.

Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere – 22. kolovoza 2022.

Završetak prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica – 25. kolovoza 2022.

Objava konačnih ljestvica poretka – 27. kolovoza 2022.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice)- 29. 8. i 30. 8. 2022. prema detaljnijem objašnjenju koje ćemo objaviti na stranicama weba škole naknadno

 

DOSTAVA POTPISNOG OBRASCA (UPISNICE) I OSTALE UPISNE DOKUMENTACIJE

U skladu s Odlukom o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. dostava upisnica i drugih dokumenata potrebnih za upis moguća je na dva načina

Dostava potpisanog obrasca o upisu u razred srednje škole (upisnice) u Gimnaziju Antuna Gustava Matoša, Samobor OSOBNO:

 1. srpnja (ponedjeljak) 2022. godine od 8:00 do 12:00 sati
 2. srpnja (utorak) 2022. godine od 16:00 do 19:00 sati

Upisnica je učenicima dostupna za ispis u sustavu upisi.hr. Potpisuju ju učenik i roditelj.

Uz upisnicu potrebno je dostaviti i:

 • originale svjedodžbi od 5. do 8. razreda osnovne škole
 • dokaz o uplati naknade za povećane troškove obrazovanja (kopija uplatnice ili potvrda o provedenom plaćanju)
 • popunjeni i potpisani obrazac naše interne Upisnice s privolama
 • dokumente kojima se ostvaruju dodatni bodovi za upis (osim za rezultate natjecanja iz znanja i sporta koji su već uneseni u sustav)

 

 1. Dostava sve dokumentacije navedene pod točkom 1. moguća je i elektroničkim putem (e-mailom), skenirana ili fotografirana i to isključivo na e-mail adresu:

gimnazija.samobor@gmail.com uz naznaku- UPISNA DOKUMENTACIJA 2022./2023.- IME I PREZIME UČENIKA.

Navedenu dokumentaciju moguće je dostaviti elektroničkim putem putem od 11. i 12. srpnja do 19:00 sati 2022. godine.

Oni koji će upisnu dokumentaciju dostavljati putem e-maila, dužni su sve originale donijeti u školu do kraja rujna 2022. godine.

Također, roditelj/skrbnik je dužan u e-mailu putem kojeg dostavlja upisnu dokumentaciju navesti svoj kontakt (br. telefona ili mobitela).

 

DOKUMENTI:

 

 

 

Odgovori