UPISI- NATJEČAJ ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2020./2021.

NATJEČAJ za upis učenika u prvi razred školske godine 2020./2021.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), i točke XV. Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. (NN 62/2020) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/2015),

GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

iz Samobora, Andrije Hebranga 26

objavljuje

N A T J E Č A J

za upis učenika u prvi razred školske godine 2020./2021.

 UPISNA STRUKTURA

Gimnazija Antuna Gustava Matoša upisuje u I. razred u školskoj godini 2020./2021. ukupno 72 učenika u tri razredna odjela. Jedini program koji se izvodi u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša je program opće gimnazije.

PROGRAM BROJ RAZREDNIH ODJELA BROJ UČENIKA
1. OPĆA GIMNAZIJA 3 72

Kandidati (učenici) se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole – www.upisi.hr.

ELEMENTI VREDNOVANJA

 1. Prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Najveći broj bodova po ovom kriteriju je ukupno 20 bodova.
 2. Zaključne ocjene iz posljednja dva razreda osnovnoškolskog obrazovanja iz sljedećih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija i Biologija. Najveći broj bodova po ovom kriteriju je ukupno 60 bodova.
 3. Dodatno se još vrednuje natjecanje/smotra iz Biologije.
 4. Minimalan broj bodova potrebnih za prijavu kandidata (bodovni prag) iznosi šezdeset dva (62) boda.

STRANI JEZICI I IZBORNI PREDMETI

Prilikom upisa u Gimnaziju Antuna Gustava Matoša kandidati mogu birati između dva prva strana jezika i četiri druga strana jezika.

I. STRANI JEZIK II. STRANI JEZIK
ENGLESKI ENGLESKI
NJEMAČKI NJEMAČKI
FRANCUSKI
TALIJANSKI

Za kandidata koji prijavi (prilikom izbora programa) kao prvi strani jezik onaj jezik za koji ne postoje podaci da ga je učio najmanje četiri godine u osnovnoj školi, provest će se postupak dodatne provjere znanja stranog jezika.

DODATNA PROVJERA STRANOG JEZIKA održat će se 13. srpnja 2020. u 9:00 sati, u prostorijama Gimnazije Antuna Gustava Matoša i to na prethodni, pisani zahtjev učenika (roditelja/skrbnika). Zahtjev možete od 8. do 10. srpnja donijeti u tajništvo/referadu škole u vremenu od 8:00 do 12:00 sati ili ga poslati putem e-maila na gimnazija.samobor@gmail.com uz naznaku- ZAHTJEV- PROVJERA STRANOG JEZIKA. U zahtjevu je potrebno navesti koji strani jezik treba provjeriti.

Izborni predmeti su VJERONAUK ILI ETIKA.

DODATNE INFORMACIJE O UPISU

Kandidati će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. na sljedeći način:

Početak prijava u sustav – 1. lipnja 2020.

Početak prijava obrazovnih programa – 8. srpnja 2020.

Završetak prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere – 12. srpnja 2020.

Završetak prijava obrazovnih programa i početak ispisa prijavnica – 22. srpnja 2020.

Objava konačnih ljestvica poretka – 25. srpnja 2020.

DOSTAVA POTPISNOG OBRASCA (UPISNICE) I OSTALE UPISNE DOKUMENTACIJE

U skladu s Odlukom o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. dostava upisnica i drugih dokumenata potrebnih za upis moguća je na dva načina;

 1. Dostava potpisanog obrasca o upisu u razred srednje škole (upisnice) u Gimnaziju Antuna Gustava Matoša, Samobor – 27. srpnja 2020. godine od 8:00 do 18:00 sati.

Upisnica je učenicima dostupna za ispis u sustavu upisi.hr. Potpisuju ju učenik i roditelj.

Uz upisnicu potrebno je dostaviti i:

 • originale svjedodžbi od 5. do 8. razreda osnovne škole
 • dokaz o uplati naknade za povećane troškove obrazovanja (kopija uplatnice ili potvrda o provedenom plaćanju)
 • popunjeni obrazac naše interne Upisnice s privolama
 • dokumente kojima se ostvaruju dodatni bodovi za upis (osim za rezultate natjecanja iz znanja i sporta koji su već uneseni u sustav)

2. Dostava sve dokumentacije navedene pod točkom 1. moguća je elektronskim putem (e-mailom), skenirana ili fotografirana od 27. do 31. srpnja 2020. godine i to isključivo na e-mail adresu:

gimnazija.samobor@gmail.com uz naznaku- UPISNA DOKUMENTACIJA- IME I PREZIME UČENIKA.

Oni koji će upisnu dokumentaciju dostavljati putem e-maila, dužni su sve originale donijeti u školu do kraja rujna 2020. godine.

Također, roditelj/skrbnik je dužan u e-mailu putem kojeg dostavlja upisnu dokumentaciju navesti svoj kontakt (br. telefona ili mobitela).

NAKNADA ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

Školski odbor Gimnazije Antuna Gustava Matoša je na sjednici Školskog odbora održanoj 22. svibnja 2020. godine donio Odluku o povećanim troškovima obrazovanja za školsku godinu 2020./2021. godinu koji u navedenoj godini iznose 80,00 kn po učeniku. Zagrebačka županija (Osnivač škole) je na navedenu Odluku dala svoju suglasnost 4. lipnja 2020. godine.

DOKUMENTI:

 1. INTERNA UPISNICA 2020-2021
 2. ODLUKA ŠKOLSKOG ODBORA O POVEĆANIM TROŠKOVIMA OBRAZOVANJA
 3. SUGLASNOST ZAGREBAČKE ŽUPANIJE (OSNIVAČA ŠKOLE) NA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA
 4. PRIMJER UPLATNICE

Odgovori